برگزاری دوره های تقویتی کمک درسی ، خلاقیت محور در شهر جم